PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacy verklaring van De Jonge Balie ‘s-Hertogenbosch gevestigd te Eindhoven en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40237533. Deze
privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden
deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij vragen persoonsgegevens van je indien je:
(a) Lid wordt van de vereniging De Jonge Balie ’s-Hertogenbosch;
(b) Je aanmeldt voor een van de door ons georganiseerde activiteiten;
(c) Per e-mail [@jongebaliedenbosch.nl] contact met ons opneemt.

1.2 In het kader van onderdeel 1.1.a verzamelen wij in ieder geval de volgende (persoons)gegevens:
(a) voor- en achternaam;
(b) werkgever;
(c) (post)adres werkgever;
(d) telefoonnummer;
(e) e-mailadres;
(f) jouw beëdigingsdatum.


1.3 In het kader van onderdeel 1.1.b verzamelen wij in ieder geval de volgende (persoons)gegevens:
(a) voor- en achternaam;
(b) e-mailadres;
(c) telefoonnummer;
(d) werkgever;
(e) adres;
(f) (eventueel) het nummer van uw identiteitsbewijs;
(g) (eventueel) factuurgegevens;
(h) (eventueel) gegevens over deelname aan plaatselijke opleidingsvereisten als bedoeld in artikel 3.10 van de Verordening op de Advocatuur.


1.4 In het kader van onderdeel 1.1.c verzamelen wij indien noodzakelijk de volgende (persoons)gegevens:
(a) voor- en achternaam;
(b) e-mailadres;
(c) aanleiding van het contact.


1.5 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met je op te nemen of te onderhouden;
(d) de dienstverlening te verbeteren;
(e) bij te houden of je aan plaatselijke opleidingsvereisten als bedoeld in artikel 3.10 van de Verordening op de Advocatuur deelneemt.

2. GRONDSLAG

2.1 Je persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:
(a) wij toestemming hebben om jouw gegevens te verwerken;
(b) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je sluiten, daaronder begrepen je lidmaatschap van de vereniging De Jonge Balie ’s-Hertogenbosch;
(c) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
(d) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de vereniging De Jonge Balie ’s-Hertogenbosch, daaronder begrepen het voeren van een deugdelijke ledenadministratie en boekhouding.

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

3.1 Je kunt contact opnemen met ons via [secretaris@jongebaliedenbosch.nl] voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;
(c) inzage in alsmede verzoeken verband houdende met de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.


4. BEWAARTERMIJNEN

4.1 Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in ieder geval zolang als jouw lidmaatschap voortduurt.

4.2 Na beëindiging van jouw lidmaatschap, worden jouw gegevens binnen afzienbare termijn verwijderd, tenzij het bewaren van de gegevens noodzakelijk is in verband met:
(a) het afwikkelingen van verplichtingen uit hoofde van jouw lidmaatschap, waaronder de verplichting om de contributie te voldoen voor het lopende verenigingsjaar bij een niet tijdige opzegging;
(b) de nakoming van een wettelijke verplichting, daaronder begrepen de plicht van de vereniging tot het voeren van een deugdelijke boekhouding en administratie.

4.3 Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan de eventueel daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

5. DERDEN

5.1 In sommige gevallen verstrekken wij jouw gegevens aan de volgende derden:
(a) Raad van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Oost-Brabant;
(b) Het bureau van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Oost-Brabant;

5.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor het registreren van de door jouw behaalde opleidingspunten als bedoeld in artikel 3.10 van de Verordening op de Advocatuur.

6. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

6.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. MELDING AAN BETROKKENE

7.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

8. KLACHTEN

8.1 Indien u een klacht hebt over één van de onderwerpen geregeld in onderhavige privacy verklaring, kunt u contact met ons op nemen via [secretaris@jongebaliedenbosch.nl]. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier.

9. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

9.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy verklaring regelmatig te bekijken.

Lid worden van de Jonge Balie?