HUISHOUDELIJK REGLEMENT

d.d. 3 april 2018

DEFINITIES

ARTIKEL 1

 1. Vereniging: De vereniging De Jonge Balie ’s-Hertogenbosch.
 2. Bestuur: Het Bestuur van de Vereniging, welk college krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van de Vereniging leidt en regelt.
 3. Huishoudelijk Reglement: deze versie van het huishoudelijk reglement van de Jonge Balie
  ’s-Hertogenbosch.
 4. Algemene Ledenvergadering: de algemene vergadering van de Vereniging (de jaarvergadering).

HET BESTUUR

ARTIKEL 1

 1. Uitgangspunt is dat het Bestuur van de Vereniging uit zes leden bestaat en dat bij de samenstelling van het Bestuur wordt gestreefd naar een evenredige spreiding van de bestuursleden over het arrondissement op basis van de vestigingsplaats van de kantoren.
 2. De leden van het Bestuur bekleden de navolgende functies:
  • Voorzitter;
  • Vice-voorzitter;
  • Secretaris;
  • Penningmeester;
  • Portefeuillehouder Commissies;
  • Portefeuillehouder Opleidingen.
 1. Uitgangspunt is dat een bestuurslid gedurende twee verenigingsjaren actief is in het Bestuur van de Vereniging.
 2. Het Bestuur vergadert in beginsel een keer per maand.

ARTIKEL 2

De voorzitter leidt de bestuursvergadering alsmede de ALV.

ARTIKEL 3

De secretaris verzorgt de correspondentie met de leden (zowel per e-mail als per post), stelt de agenda van de bestuursvergaderingen vast, maakt de notulen van de bestuursvergadering, verzorgt het archief en houdt een deugdelijke ledenadministratie bij.

ARTIKEL 4

 1. De penningmeester verzorgt de financiën van de Vereniging.
 2. De penningmeester legt van het door hem/haar gevoerde beheer rekening en verantwoording af gedurende de Algemene Ledenvergadering.

ARTIKEL 5

Het Bestuur draagt zorg voor verbinding in de Vereniging door actief activiteiten van de Vereniging bij te wonen. Voorts zal het Bestuur zoveel als mogelijk de Vereniging vertegenwoordigen bij activiteiten van andere Jonge Balies (zowel in het binnen- als buitenland).

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

ARTIKEL 6

 1. Twee weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering stuurt de secretaris van de Vereniging de notulen van de voorafgaande Algemene Ledenvergadering per e-mail aan alle leden van de Vereniging alsmede de agenda van de aankomende Algemene Ledenvergadering, de beleidsvoornemens voor het aankomende verenigingsjaar, de begroting voor het aankomende verenigingsjaar en de door het Bestuur gemaakte voordracht voor enige vacature in het Bestuur.
 2. Indien tijdens de Algemene Ledenvergadering niemand over de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering het woord verlangt, worden deze notulen goedgekeurd.
 3. Indien een lid van de Vereniging het woord verlangt over de notulen, zal de secretaris dat deel van de notulen voordragen waarover dit lid het woord verlangt.
 4. Nadat de ALV de notulen heeft goedgekeurd, danwel op grond van lid 2 van dit artikel of op grond van lid 3 van dit artikel, worden deze door de voorzitter vastgesteld.

ARTIKEL 7

 1. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
 2. Over zaken wordt bij handopsteking gestemd. Bij een stemming over zaken is slechts bij een volstrekte meerderheid het voorstel aangenomen. Hieronder wordt verstaan de helft van de geldige stemmen plus één.
 3. Het Bestuur kan indien noodzakelijk besluiten tot een andere wijze van stemmen.
 4. Indien voor het nemen van een beslissing over zaken of personen een schriftelijke stemming plaatsvindt, wijst het Bestuur drie leden (niet-zijnde (aankomend) bestuursleden) aan, die de kiescommissie vormen.
 5. Een schriftelijke stemming vindt plaats op basis van anonimiteit.
 6. Het stembureau verzamelt, controleert en telt de stembriefjes. Stembriefjes die onleesbaar, onduidelijk of blanco zijn naar de mening van het stembureau, zijn ongeldig. Evenals stembriefjes die zien op namen van personen die niet verkiesbaar zijn. Onder verkiesbare personen in de zin van dit artikel wordt verstaan:
  • Kandidaten die door het Bestuur worden voorgedragen;
  • Personen die zich uiterlijk twee weken voor de Algemene Ledenvergadering kandidaat hebben gesteld en dit schriftelijk aan het Bestuur hebben medegedeeld.
 1. Indien de leden van het stembureau van mening verschillen over de vraag of een stembriefje onduidelijk is, wordt daarover door hen bij meerderheid van stemmen beslist.

ARTIKEL 8

 1. De verkiesbare leden voor een vacature in het Bestuur en de Kascontrolecommissie van de Vereniging zijn gekozen indien bij de stemming sprake is van een volstrekte meerderheid. Hieronder wordt verstaan de helft van de geldige stemmen plus één.
 2. Wanneer geen van de verkiesbare leden voor een vacature in het Bestuur de volstrekte meerderheid heeft gekregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan. Bij deze stemming is een gewone meerderheid van de geldige stemmen voldoende om gekozen te worden.

ARTIKEL 9

Over zaken wordt bij handopsteking gestemd. Bij een stemming over zaken is slechts bij een volstrekte meerderheid het voorstel aangenomen. Hieronder wordt verstaan de helft van de geldige stemmen plus een.

ARTIKEL 10

 1. Het Bestuur bereidt, met inachtneming van artikel 1.1, in samenwerking met de kandidaat-bestuursleden een begroting van het nieuwe verenigingsjaar voor.
 2. Het kandidaat-bestuur bereidt, met inachtneming van artikel 1.1, in samenwerking met de kandidaat-bestuursleden de beleidsvoornemens voor het nieuwe verenigingsjaar voor.

COMMISSIES

ARTIKEL 11

De Vereniging bestaat in beginsel uit de volgende commissies:

 • Reiscommissie;
 • Activiteitencommissie;
 • Pleitwedstrijdencommissie;
 • Carnavalscommissie;

ARTIKEL 12

 1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat leden zich tijdig kunnen kandideren voor een commissie. Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, komt het Bestuur een discretionaire bevoegdheid toe bij de keuze welke leden in de commissie worden benoemd.
 2. Het Bestuur kan commissieleden met reden omkleed ontheffen uit hun functie (bijvoorbeeld indien is gebleken dat een commissielid zijn taken niet naar behoren uitvoert). Alvorens tot ontheffing over te gaan, ontvangt het commissielid een met redenen omklede waarschuwing. Een waarschuwing blijft achterwege indien dit onder de gegeven omstandigheden niet kan worden gevergd.
 3. Het Bestuur kiest in overleg met de commissie een voorzitter, een penningmeester en een secretaris van de commissie.

WIJZIGINGS- EN SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 13

 1. Een wijziging van dit Huishoudelijk Reglement vindt plaats in overeenstemming met artikel 5.2 van de Statuten van de Vereniging.
 2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts plaatsvinden op voorstel van het Bestuur of van ten minste 10 leden.
 3. Bij de oproeping voor een vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement aan de orde zal komen, wordt een afschrift van dit voorstel voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering per e-mail aan de leden verzonden. Indien het voorstel niet door het Bestuur, overeenkomstig lid 2 door ten minste 10 leden wordt gedaan, zenden deze leden het Bestuur het voorstel toe.

ARTIKEL 14

Dit Huishoudelijk Reglement treedt in de plaats van het Huishoudelijk Reglement van 30 juni 1986 en krijgt verbindende kracht met ingang van 3 april 2018, de datum waarop het door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd.

Lid worden van de Jonge Balie?